Algemene voorwaarden

Algemeen

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door de algemene voorwaarden van TRANSFERT NV, met maatschappelijke zetel te Duffelsesteenweg 150, 2550 Kontich, België, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, met uitsluiting van de gebeurlijke eigen algemene voorwaarden van de klant dewelke schriftelijk werden overeengekomen. Telefonisch zijn we van maandag-vrijdag van 8:30 - 17:30 uur bereikbaar op het nummer: 03/451.00.90. U kan ons ook steeds contacteren via email: info@transfert.be

 

Prijs en betaling

Bankrekeningnummer Transfert NV: BE46407404514136
De prijzen zijn zonder verbintenis voor nabestellingen.
Al onze facturen zijn contant betaalbaar op onze zetel, waarvan het adres vermeld staat op onze factuur, tenzij anders bedongen wordt in tussen partijen bindende stukken of een vervaldatum vermeld werd op de factuur.
Alle goederen welke niet volledig betaald zijn, blijven, voor rekening en risico van de koper, in hun totaliteit onze volledige eigendom bij afwijking van art. 1583 van het Burgerlijk wetboek: eventueel betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten en winstderving.

Bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag zal er een eerste herinneringsbrief worden verstuurd. Bij het niet betalen zullen er bij een 2e herinneringsbrief aanmaningskosten en verwijlintresten worden aangerekend. Deze zullen als volgt worden berekend:
- voor schulden tot en met 150 Euro: 20 Euro

- voor schulden tussen 150 en 50 Euro: 30 Euro + 10% verwijlintresten

- voor schulden vanaf 500 Euro: 65 Euro + 5% verwijlintresten met een maximum van 2000 Euro

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur doet de gekende kortingen vervallen en maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
In geval van betwisting tussen partijen zijn enkel de Rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen bevoegd. In het geval het geschil tot de bevoegdheid van de Vrederechter behoort, is het Vredegerecht bevoegd waar de maatschappelijke zetel van Transfert NV is gevestigd.

 

Klachten

Indien u vragen of klachten heeft, gelieve dan contact op te nemen:

Per mail: info@transfert.be
Telefonisch via het volgende nummer: 03/451.00.90 van maandag tot en met vrijdag van 8:30-17:30 uur
Door het versturen van een brief aan het volgende adres: Transfert NV, Duffelsesteenweg 150, 2550 Kontich
Klachten in verband met de levering van goederen en diensten moeten geschieden per gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen 8 dagen na de leveringsdatum. Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet op.
U kan ook de geschillenregeling Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: https://consumentenombudsdienst.be/nl.  Wij informeren u ook dat er een Online Dispute Resolution platform van de EU bestaat: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=en

Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij Safeshops. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan hen bereiken via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren, info@Safeshops.be.

 

Levering

Tijdens het bestelproces kan de koper ervoor kiezen om het bestelde product(en) kosteloos af te halen in onze winkel of het bestelde product(en) te laten leveren op het adres vermeld tijdens de bestelling. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt voor elke levering in België een bedrag van 6,95 Euro exclusief BTW aangerekend. Vanaf een totaalbedrag van 50 Euro exclusief BTW is de levering echter gratis.

Bestelde producten zullen zo spoedig mogelijk geleverd worden en in ieder geval binnen een periode van dertig (30) dagen vanaf de datum van ontvangst van de e-mailbevestiging.
Vertraging bij de levering van de Producten kan in geen geval van rechtswege de nietigverklaring van een bestelling en/of de ontbinding van de overeenkomst, of de betaling van een schadevergoeding van om het even welke aard met zich meebrengen.
De aansprakelijkheid van Transfert NV m.b.t. de door haar geleverde goederen is beperkt tot de contractuele waarde daarvan. In geen geval kan Transfert NV aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte schade.
De levering van goederen is steeds op risico van de klant die zich in voorkomend geval tegen mogelijke schadegevallen dient te verzekeren.

 

Retour

Wanneer u een aankoop uitvoert op www.transfert.be geniet u gedurende 14 kalenderdagen (te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop u het artikel hebt ontvangen) van het recht om je aankoop terug te sturen. Dit geldt voor alle producten, uitgezonderd producten die speciaal voor u in bestelling werden geplaatst (geen deel uitmakend van de catalogus of gepersonaliseerd). Voor de praktische afhandeling van uw retour neemt u het best contact met ons op via retour@transfert.be of op het telefoonnummer 03/451 00 90. Dit kan eveneens door gebruik te maken van het modelformulier van de FOD Economie: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf
Een terugbetaling zal worden toegekend nadat de producten zijn ontvangen en gecontroleerd. De koper draagt ​​alle directe kosten die ontstaan ten gevolgen van dergelijke terugzending. Als de koper de overeenkomst herroept, ontvangt hij/zij alle betalingen die hij/zij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Transfert op de hoogte is gesteld van de beslissing van de koper om de overeenkomst te herroepen, van Transfert terug. Transfert betaalt de koper terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de koper de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de koper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

 

Elektronische producten

Wij voldoen aan alle wettelijke verplichtingen inzake de verwijdering van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Wij en onze partners zorgen er voor dat de door ons verkochte batterijen en elektronische apparaten correct worden teruggenomen en verwerkt. Wij benadrukken bij onze klanten dat, in overeenstemming met de geldende regelgeving, elektrische en elektronische apparaten en batterijen die op het einde van hun levensduur of verouderd zijn, of niet meer werken, niet in de vuilnisbak of in de selectieve sorteerbakken van hun gemeente mogen worden gegooid. Dit verbod wordt op de producten zelf aangegeven door het symbool van de doorkruiste vuilnisbak. Het doel van deze regelgeving is om de verspilling van grondstoffen te beperken en om het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen door de verspreiding in de natuur van stoffen in bepaalde apparaten te voorkomen. Je hebt de mogelijkheid om dit afval af te leveren bij een geschikt inzamelpunt. Lege batterijen kunnen ook bij ons in de winkel worden teruggebracht.

 

Download de algemene voorwaarden